Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Kościuszki 9 ogłasza KONKURS na stanowisko Zastępcy Prezesa do Spraw Technicznych.

I. Kandydat na stanowisko Zastępcy Prezesa do Spraw Technicznych powinien spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. praktyka wykonywania zawodu - minimum przez okres 10 lat,
 3. posiadać uprawnienia nadzoru budowlanego bez ograniczeń,
 4. doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji na realizację inwestycji i prac remontowych, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej,
 5. znajomość kosztorysowania robót,
 6. umiejętność tworzenia i wdrażania programów restrukturyzacji,
 7. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 8. znajomość zasad komunikacji społecznej,
 9. rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony internetowej www.sm-karlik.pl),
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 5. świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające staż pracy, zajmowane stanowisko oraz uprawnienia,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska kierowniczego,
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierające dane w tym zakresie,
 10. oświadczenie o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
 11. aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku zastępcy prezesa, o które ubiega się kandydat,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych kandydata dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000),
 13. informację o sposobie kontaktu z kandydatem (aktualny adres, nr telefonu, adres e-mail).

Zgłoszenia złożone po terminie oraz nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zgłoszenia należy składać osobiście w zamkniętych niepodpisanych kopertach w Biurze Obsługi Spółdzielcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” ul. Kościuszki 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny -– w terminie od 29.05.2024 do 12.06.2024. w godzinach pracy Spółdzielni. Koperty proszę opatrzyć napisem: „RADA NADZORCZA SM „KARLIK” W CZERWIONCE-LESZCZYNACH – KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA DO SPRAW TECHNICZNYCH”

Koperty ze zgłoszeniami zostaną otwarte w dniu 13.06.2024.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej począwszy
od 27.06.2024

Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o dokładnym terminie, godzinie i miejscu rozmowy w pisemnym zaproszeniu przesłanym listem poleconym. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

Kwestionariusz osobowy - wzór

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00