Walne Zgromadzenie - jest najwyższym organem spółdzielni, do którego kompetencji należą:

 1. Uchwalenie Statutu Zatwierdzanie sprawozdań rocznych
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub pokryciu strat
 3. Oznaczanie najwyżej sumy zobowiązań
 4. Decydowanie o podziale lub likwidacji spółdzielni 

Rada Nadzorcza -  sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się ona z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Do Rady Nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej spółdzielni. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy między innymi:

 1. Uchwalanie rocznych planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
 2. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni Wybór i odwoływanie członków Zarządu
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczeń i wykreśleń z członkowstwa spółdzielni
 4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu spółdzielni Zatwierdzanie regulaminów

 

Zarząd - kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę Nadzorczą i mogą to być tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Do kompetencji Zarządu należy między innymi:

 1. Sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 2. Prowadzenie gospodarki spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych
 3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 4. Udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czyności prawnych określonego rodzaju

Samorządy Nieruchomości

Zostały powołane w miejsce dawnych  Rad Osiedlowych. Do ich zakresu należy współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą w prawidłowym funkcjonowaniu spółdzielni.

Nowy Shemat5

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00