Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13.04.2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” w Czerwionce-Leszczynach.
W zebraniu wzięło udział 64 członków Spółdzielni co stanowi 3,61 % ogółu wszystkich członków Spółdzielni. Sprawozdania i uchwały zgromadzenia są zamieszczone do wglądu w e-kartotece.

 Zarząd SM „Karlik”


 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,KARLIK" zgodnie z § 57 ust. 11 Statutu zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, odbędzie się w jednej części 13 kwietnia 2024 r. o godzinie 9.00 w CKE w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36 D. Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości na zebranie. Mandaty do głosowania będą wydawane od godz. 8.30.

Stosownie do art. 89 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 57 ust. 11 Statutu Spółdzielni dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023 wraz ze sprawozdaniami z działalności oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Kościuszki 9 - pokój nr 2 i na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-karlik.pl - od dnia 29.03.2024 r.

W terminie do dnia 29.03.2024 r. można zgłaszać w siedzibie Spółdzielni projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W skrzynkach pocztowych znajdą Państwo kolejny numer „KARLICZKA”, w którym śladem poprzednich lat prezentujemy sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KARLIK” w Czerwionce-Leszczynach z działalności w roku 2023.

Zapraszamy serdecznie.

ZARZĄD SM "KARLIK"

mgr Wiesława Cybula, mgr Wiesława Frysztacka

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Prezydium Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie prawomocności odbywalnego Walnego Zgromadzenia Członków pod względem prawidłowości jego zwołania.

7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia

Członków z dnia 17 czerwca 2023 roku.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023, w tym sprawozdanie finansowe Spółdzielni.

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 17 czerwca 2023 rok,

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,

 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,

 4. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2023,

 5. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,

 6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

 7. zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”,

 8. zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”,

 9. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa Pana Romana Barana w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”,

 1. uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” do końca obecnej kadencji.

13. Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni w trybie art.83 ust.10-12 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

14. Wolne wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

15. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.

16. Zamknięcie obrad.

 

Zaproponowany przez Zarząd Spółdzielni powyższy porządek obrad uzupełnia się o:

zmiany wniesione w terminie przez Członków:

1. w pkt 12 dodaje się ppkt „l” w brzmieniu:

zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”

2. w pkt 12 dodaje się ppkt „ m” w brzmieniu:

likwidacji działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię

Mieszkaniową „Karlik” z dniem 30.04.2024r.”

oraz zmiany wniesione w terminie przez Zarząd:

3. w pkt 12 dodaje się ppkt „n” w brzmieniu:

wyrażenia zgody na wybudowanie stacji transformatorowej oraz obciążenie nieruchomości

na działce 2143/236 będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik””.

 

 

Dokumenty do pobrania

1. Projekty uchwał

2. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu członków

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 13.00