ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,KARLIK" zgodnie z § 57 ust. 11 Statutu zawiadamia, że w dniu _______2020 r. o godzinie 9:00 w sali MOK w Leszczynach przy ul. Ligonia 2 odbędzie się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej "KARLIK".

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 7. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 08 czerwca 2019 roku.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 roku.
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 •  przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 08 czerwca 2019r.,
 •  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za 2019 rok,
 •  udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok,
 •  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok,
 •  podziału nadwyżki bilansowej,
 •  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągnąć poza bieżącą działalnością Spółdzielni, prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej Spółdzielni.
 • wybór delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych,
 1. Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni w trybie art.83 ust.10-12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Wolne wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Podanie przez Komisję mandatowo - skrutacyjną wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 4. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 5. Zamknięcie obrad.

UWAGA:

 •  Stosownie do art. 89 ustawy „Prawo spółdzielcze” oraz § 57 ust. 11 Statutu Spółdzielni dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe

spółdzielni za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz projekty uchwał (do zapoznania z którymi mają prawo członkowie

spółdzielni), będą wyłożone do wglądu w siedzibie spółdzielni w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kościuszki 9 - pokój nr 2,

w Administracji przy ul. Chopina 3 w Leszczynach - klubie „Krokus” oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni

www.sm-karlik.pl – od dnia ____ 2020 r.

 • W terminie do dnia ______ 2020 można zgłaszać w siedzibie spółdzielni pisemne kandydatury na członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 61 Statutu oraz projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • W terminie do dnia ______2020 r. można składać w siedzibie spółdzielni pisemnie projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa (w przypadku osób prawnych lub małoletnich).

ZARZĄD SM "KARLIK"

mgr Wiesława Cybula, inż. Eugeniusz Gaszka, mgr inż. Leszek Wołczyk

 

1. Druk dla kandydatów którzy chcą być wybierani do rady nadzorzcej.

2. Sprawozdanie Zarządu

3. Sprawozdanie Rady Nadzoczej

4. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

 

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 15.00